Produced, owned and run by

Owner: Vasiliy Kashevarov

Asistente: Svitlana Khomchuk